Aviso Legal

ALDARA FERNÁNDEZ SERVIA – CIF: 44475558K y PABLO OSCAR VEIGA
ROMERO – CIF: 76706736B con
domicilio na RÚA TRES FONTES Nº 15, BAIXO, 32001, OURENSE (OURENSE), en
adelante “TactoContacto». INFORMA:
A utilización do nome de dominio https://tactocontacto.com/ encuentrase debidamente
rexistrado por TactoContacto, con todalas garantías, tal e como se dispón na Lei
34/2002, de 11 de jullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio
Electrónico. Non obstante, ponse de manifiesto a plena adecuación dos presentes
Términos Legais a normativa vixente en materia de Protección de Datos,
Comercio Electrónico, Condicións de Contratación, Propiedade Intelectual e demáis
disposicións subsidiarias.

1. ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS LEGAIS

A. O acceso a este sitio web ou a sua utilización en calquera forma implica a
aceptación de todalas e cada unha dos presentes Términos Legais,
reservándose a empresa o dereito a modificalos en calquera momento. En
consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou persoa
usuaria, a atenta lectura dos Términos Legais de uso vixente en cada
unha das ocasións na que acceda a este sitio web, polo que, si éste non
está dacordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse
respecto o uso da presente páxina web.

2. OBXECTO

A. Por medio da web https://tactocontacto.com/, facilitase as persoas
usuarias o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os
«contidos»), postos a sua disposición. TactoContacto reservase o dereito
a modificar en calquera momento a presentación, configuración e
localización da páxina web, así como os contidos, productos e servizos
dispostos.

3. CONDICIÓNS DE ACCESO

A. O acceso a información dos distintos productos e servizos existentes no
sitio web, así como a sua navegación será libre e gratuita non esixindosepor tanto as persoas usuarias o pertinente rexistro coa consecuente
entrega do seus datos personais, na utilización das claves ou contraseñas.

B. Cando para o acceso a determinados contidos ou servicizos sexa
necesario facilitar datos de carácter persoal, as persoas usuarias
garantizarán a sua veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia.
TactoContacto, dará a ditos datos o tratamento automatizado que
corresponda en función da sua natureza ou finalidade, nos términos
indicados na sección de Política de Protección de Datos.

4. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

A. A persoa usuaria comprometese a facer un uso adecuado e lícito do sitio
web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación
aplicable en cada momento, os Términos Legais do sitio web, a moral e as
boas costumes xeneralmente aceptadas e o orden público. A persoa
Usuaria deberá absterse de:
Facer un uso non autorizado o fraudulento do sitio web e/ou dos
contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes
Términos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, o
que de calquera forma podan dañar, inutilizar, sobrecargar,
deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os
documentos, archivos e toda clase de contidos almacenados en
calquera equipo informático;
Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do
sitio web, sen cumplir as condicións esixidas para dito acceso
Provocar daños nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos
seus proveedores/as ou de terceiros;
Introducir ou difundir na red virus informáticos ou calquera outros
sistemas físicos ou lógicos que sexan susceptibles de provocar
daños nos sistemas físicos ou lóxicos de TactoContacto, das
persoas proveedoras ou de terceiros.
Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de
TactoContacto, terceiros proveedores e outros
Usuarios;
Reproducir ou copiar, distribuir, permitir o acceso do público a
través de calquer modalidade de comunicación pública, transformar
ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización
expresa do titular dos correspondentes dereitos ou elo resulte
legalmente permitido;
Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de
propiedade intelectual ou industrial e demáis datos identificativos
dos dereitos de T actoCont acto ou de terceiros incorporados os
contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou
calquera mecanismo de información que podan insertarse nos
contidos;
Intentar obter datos personaIs distintos os que está autorizado a
coñecer, empleando para elo medios ou procedementos ilícitos,
fraudulentos u que podan causar calquera tipo de daño. (Véase
Virus, troianos, bug´s, Worms, etc)
En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, a persoa usuaria comprometese a non transmitir, difundir ou poñer a
disposición de terceiras persoas informacións, datos, contidos,
mensaxes, gráficos, dibuxos, archivos de sonido e/ou imaxen,
fotografías, grabacións, software e, en xeral, calquera clase de
material que:
De calquera forma sea contrario, menosprecie ou atente
contra os dereitos fundamentais e as libertades públicas
reconocidas constitucionalmente, nos Tratados
Internacionais e no resto da lexislación;
Induzca, incite ou promueva actuacións delictivas,
denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias
a lei, a moral, as boas costumes xeneralmente aceptadas ou
ó orden público;
Induzca, incite ou promueva actuacións, actitudes ou
pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza,
relixión, crenzas, idade ou condición;
Incorpore, ponga a disposición ou permita acceder ós
productos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos,
violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral,
contrarios a lei, a moral e as boas costumes xeralmente
aceptadas ó orden público;
Induzca o poda inducir a un estado inaceptable de ansiedade o
temor;
Induzca ou incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de
risco ou nocivas para a saude e o equilibrio psíquico;
Encontrase protexido pola lexislación en materia de
protección intelectual ou industrial pertencente a
TactoContacto ou a terceiros sen que fora autorizado o uso
que se pretenda facer;
Sexa contrario o honor, a intimidade persoal e familiar ou a
propia imaxen das persoas;
Constituia calquera tipo de publicidade;
Incluia calquera tipo de virus ou programa que impida o
normal funcionamiento do sitio web.

B. Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario
facilitar datos de carácter persoal, as persoas usuarias garantizarán a sua
veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. TactoContacto, dará a
ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da
sua naturaleza o finalidade, nos términos indicados na sección de Política
de Protección de Datos.

5. RESPONSABILIDADES

A. TactoContacto non garantiza o acceso continuado, nin a correcta
visualización, descarga ou utilidad dos elementos e informacións
contidas nas páxinas de TactoContacto, que poden verse

A. impedidos, dificultados ou interrumpidos por factores ou
circunstancias que están fora do seu centro

B. TactoContacto, podrá interrumpir o servizo ou resolver de modo inmediato
a relación coa persoa usuaria se detecta un uso do seu Portal ou de
calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios os presentes Términos Legais.

C. TactoContacto, pone a disposición das persoas Usuarias unha
dirección de correo electrónico [email protected] para
que calquer contido que poda afectar a actividade das persoas usuarias
sexa posto de manifiesto, coa vontade de rectificar o mesmo caso de
ser apropiado.

D. TactoContacto, non se fai responsable por daños, perxuizos,
pérdidas, reclamacións ou gastos, producidos por:
Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas,
retrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamiento do sistema
electrónico, motivadas polas deficiencias, sobrecargas e erros nas
líneas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa
axena o control de TactoContacto;
Intromisiones ilegítimas mediante o uso de programas malignos de
calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales
como virus informáticos ou calquera outro;
Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web de TactoContacto;
Errores de seguridade ou navegación producidos por un mal
funcionamiento do navegador ou por ou uso de versións no
actualizadas do mesmo. As persoas administradoras de
TactoContacto reservan o dereito de retirar, total o parcialmente,
cualquier contenido o información presente en la web.

E. TactoContacto, excluie calquera responsabilidade polos daños e perxuizos de
toda natureza que
puideran deberse a mala utilización dos servizos de libre disposición e uso
por parte das persoas usuarias da Web. Asimesmo, TactoContacto queda
exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións
que podan ser recibidas como consecuencia dos formularios de
recollida de datos, estando os mesmos únicamente para a prestación
dos servizos descritos ofertados por TactoContacto; Servicios tales como
comercio online y solicitude de orzamentos. Por outro lado, en caso de
causar daños e perxuizos por un uso ilícito ou incorrecto de ditos servizos,
a persoa usuaria poderá ser reclamada por TactoContacto por ditos daños
ou perxuizos causados.

6. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A. A persoa usuaria recoñece e acepta que todalas marcas, nomes
comerciais ou signos distintivos, todolos dereitos de propiedade
industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros
elementos insertados na páxina, son propiedade exclusiva de
TactoContacto e/ou de terceiros, quenes teñen o dereito exclusivo de
utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á página Web
implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin
parcial de ditos dereitos, salvo que se establezca expresamente o
contrario. Os presentes Términos Legais da páxina Web non confiren
a s p e r s o a s usuarias ningún outro dereito de utilización,
alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública
da páxina Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente
previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos
estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada
a tal efecto por TactoContacto o el tercero titular de los derechos afectados.
B. Os contidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imáxes, programas
de ordenador, códigos fuente e, en xeral, calquer creación intelectual
existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra
artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola
lexislación en materia de propiedade intelectual. TactoContacto é titular dos
elementos que integran o diseño gráfico da sua páxina web, os menús,
botóns de navegación, o código HTML, os textos, imáxenes, texturas,
gráficos e calquer outro contido da páxina Web ou, en calquera caso
dispone da correspondiente autorización para a utilización de ditos
elementos. O contenido disposto en dita web non poderá ser
reproducido nin en todo ni
en parte, ni transmitido, ni rexistrado por ningún sistema de recuperación
de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que
se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

C. Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o «copyright» e
TactoContacto, así como os dispositivos técnicos de protección, ou
calquera mecanismo de información que poideran conter os contidos. A
persoa usuaria deste sitio Web comprometese a respetar os dereitos
enunciados e a evitar calquera actuación que pudiera perxudicalos,
reservándose en todo caso TactoContacto o exercicio de cantos medios
ou accións legais llecorrespondan en defensa dos seus lexítimos dereitos
de propiedade intelectual e industrial.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

A. Para utilizar algúns dos Servicios, as persoas usuarias deben proporcionar
previamente certos datos de carácter persoal. Para elo, TactoContacto
tratará automatizadamente os Datos Personais en cumplimento co
Reglamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de
2016, Para elo, a persoa usuaria pode acceder á política seguida no
tratamento dos datos personais (POLITICA PROTECCIÓN DE DATOS)
así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, o
disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que
presenta a Web.

8. DURACIÓN E TERMINACIÓN

A. A prestación do servizo do presente sitio Web e os demáis servizos
teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante,
TactoContacto, podrá dar por terminada ou suspender calquera dos
servizos do portal. Cando sexa elo posible, TactoContacto, anunciará a
terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9. FORZA MAIOR

A. TactoContacto, non será responsable en todo o caso da imposibilidade de
prestar servizo, si ésta se debe a interrupcións prolongadas do
suministro eléctrico, líneas de telecomunicacións, conflictos sociais,
folgas, rebelións, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e
en xeral todolos supostos de forza maior.

10. COOKIES UTILIZADAS NO SITIO WEB

A. Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos poderá consultar a nosa política de cookies pinchando aquí.

11. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

A. Os presentes Términos Legais se rixen pola Lei española. Na medida en
que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro
foro que puidera corresponderlles, acordan someterse a xurisdicción dos
Xuzgados e Tribunais onde recae a razón social de TactoContacto.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. PERSOA RESPONSABLE
A. Datos de contacto das persoas corresponsables

As persoas corresponsables dos datos recabados mediante esta web é
ALDARA FERNANDEZ SERVIA– CIF: 44475558K y PABLO OSCAR VEIGA
ROMERO – CIF: 76706736B con dirección
RUA TRES FONTES No 15, BAIXO, 32001, OURENSE (OURENSE).
Vostede podrá contactar coas persoas corresponsables mediante o seguinte
Email [email protected] ou no teléfono 678072741

2. FINALIDADE
A. Descripción ampliada dos fins do tratamento
Publicidade e prospección comercial de xestión de solicitudes.

B. Plazos ou criterios de conservación dos datos

Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para
atender a solicitude e cumplir coas obligacións legais esixidas.
Os datos que vostede nos facilitan serán conservados mentras sexan
necesarios para as finalidades indicadas no punto 2.A., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislaciones aplicables.

C. Decisións automatizadas, perfis e lóxica aplicada.

Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar
decisiones automatizadas.

3. LEGITIMACIÓN

A. Legislación aplicable
A lexislación aplicada o Reglamento Xeral de Protección de Datos
2016/679 de 27 de abril de 2016 así como a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos
dixitais.

B. Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obligación
legal, interés público ou interese públicos o intereses lexítimo
Art. 6, apartado 1 letra a. Que considera o consentimento da persoa
interesada como unha base lexítima para o tratamento de datos personais
contenidos neste fichero.

C. Obligación o non de facilitar datos e consecuencias de non facelo
Non está obligado a facilitarnos os datos, sen embargo, será necesario
para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos
mediante a páxina web.

4. PERSOAS DESTINATARIAS

A. Persoas destinatarias
Organizacións ou persoas directamente relacionadas coa empresa,
Administración pública con competencia na materia

B. Persoas destinatarias específicas
Es posible que as persoas encargadas do tratamento podan acceder os
datos facilitados mediante esta páxina web polo exercicio das suas
funcións de mantenemento.

C. Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas
vinculantes ou situacións específicas aplicables
A. No existen.

D. Transferencias internacionales
Os datos recollidos mediante a páxina web poden ser cedidos ou
organizacións de terceiros países amparadas polo Escudo de Privacidad
(Privacy Shield).

5. DEREITOS

A. Cómo exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e
portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición o seu
tratamento.
A persoa interesada poderá conocer, modificar, ou eliminar os datos que a
empresa posea acerca da sua persoa mediante correo electrónico
facilitando o seu DNI o ben por correo postal a RUA TRES FONTES No
15, BAIXO, 32001, OURENSE ( OURENSE). A persoa interesada poderá
transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes
que a empresa posea acerca da súa persoa mediante correo electrónico
facilitando o seu DNI o ben por correo postal a RUA TRES FONTES No
15, BAIXO, 32001, OURENSE ( OURENSE).

B. Dereito a retirar o Consentimento prestado
A persoa interesada poderá retirar os datos que a empresa posee acerca
da sua persona mediante correo electrónico facilitando su DNI o ben por
correo postal a RUA TRES FONTES No 15, BAIXO, 32001, OURENSE
( OURENSE).

C. Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control
A persoa interesada poderá reclamar ante a Axencia Española de
Protección de Datos acerca de toda incidencia que poda surxirle.

6. PROCEDENCIA

A.Información detallada do orixen dos datos
Facilitados pola propia interesada.

B.Categorías de datos que se tratan
Nome, apelidos, dirección, imaxe, teléfono.